Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

ul. H.Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm

Telefon: 82 565 96 55

Fax: 82 565 80 20

www.bpchelm.pl

e-mail: biblioteka@bpchelm.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, jest placówką oświatową, służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 369).

Biblioteka powstała w grudniu 1950 r. Stan księgozbioru wynosił wówczas 136 woluminów, zarejestrowanych było 11 czytelników. Obecnie stan zbiorów wynosi 105666 j. inw. (po odjęciu ubtyków), liczba czytelników zarejestrowanych w działach udostępniania na dzień 31.12.2004 - 4780. W placówce funkcjonuje 5 wydziałów: wypożyczalnia książek, czytelnia, wypożyczalnia zbiorów specjalnych, gromadzenie i opracowanie zbiorów, informacyjno-bibliograficzny.

Placówka prowadzi różnorodne prace kierunkowe i pozakierunkowe. Do szczególnie ważnych, realizowanych corocznie należą:


I. Działalność kierunkowa.

wspomaganie nauczycieli w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej (lekcje i zajęcia biblioteczne)
instruktaż dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi (wymiana informacji, zbiorów, dary)
współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi (efektem są: wystawy, zakupy z rabatem, dostęp do szczególnej oferty wydawniczej, organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli)
wystawy biblioteczne, okolicznościowe (awizowanie nowości, zbiorów dydaktycznych z poszczególnych dziedzin wiedzy)
wydawanie publikacji bibliotecznych - dla potrzeb szkół (materiały edukacyjne, zestawienia bibliograficzne)
wydawanie informatorów o działalności biblioteki
organizowanie konkursów międzyszkolnych
współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie aktywizacji środowiska nauczycielskiego, gromadzenia materiałów wydawanych przez ośrodki doskonalenia, prowadzenia szkoleń

II. Działalność pozakierunkowa.

usługi kserograficzne i introligatorskie (oprawa materiałów przy użyciu bindownicy) coroczne akcje z zakresu preorientacji zawodowej: "Giełda szkół",prezentacje dorobku twórczego szkół wspomaganie nauczycieli w realizacji edukacji regionalnej (spotkania z twórcami ludowymi regionu, wystawy, warsztaty rękodzieła ludowego) kursy i szkolenia (językowe, zdolności poznawczych, technik szybkiego uczenia się) bezpłatne projekcje filmowe (filmy wideo z własnych zbiorów, ekranizacje lektrur szkolnych, programy popularnonaukowe) organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji kiermasze książek współpraca ze sponsorami (efekty: dary książkowe, przekazany sprzęt komputerowy, kserokopiarka, drukarka, meble) działalność zarobkowa - środki przeznacza się na zakup zbiorów, materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych, przesyłki, inne prowadzenie informacji o działalności kulturalnej ośrodków artystycznych w regionie i kraju (domy kultury, muzea, teatry)