Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

ul. H.Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm

Telefon: 82 565 96 55

Fax: 82 565 80 20

www.bpchelm.pl

e-mail: biblioteka@bpchelm.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, jest placówką oświatową, służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 369).

Biblioteka powstała w grudniu 1950 r. Stan księgozbioru wynosił wówczas 136 woluminów, zarejestrowanych było 11 czytelników. Obecnie stan zbiorów wynosi 105666 j. inw. (po odjęciu ubytków), liczba czytelników zarejestrowanych w działach udostępniania na dzień 31.12.2017 - 4780. W placówce funkcjonuje 6 wydziałów: Wypożyczalnia Książek, Czytelnia, Wydział Zbiorów Specjalnych, Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Wydział Informacyjno-Bibliograficzny, Centrum Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Placówka prowadzi różnorodne prace kierunkowe i pozakierunkowe. Do szczególnie ważnych, realizowanych corocznie należą:


I. Działalność kierunkowa.

 • wspomaganie nauczycieli w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej (lekcje i zajęcia biblioteczne),
 • instruktaż dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych,
 • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi (wymiana informacji, zbiorów, dary),
 • współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi (efektem są: wystawy, zakupy z rabatem, dostęp do szczególnej oferty wydawniczej, organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli),
 • wystawy biblioteczne, okolicznościowe (awizowanie nowości, zbiorów dydaktycznych z poszczególnych dziedzin wiedzy),
 • wydawanie publikacji bibliotecznych - dla potrzeb szkół (materiały edukacyjne, zestawienia bibliograficzne),
 • wydawanie informatorów o działalności biblioteki,
 • organizowanie konkursów międzyszkolnych,
 • współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie aktywizacji środowiska nauczycielskiego, gromadzenia materiałów wydawanych przez ośrodki doskonalenia, prowadzenia szkoleń.

II. Działalność pozakierunkowa.

 • coroczne akcje z zakresu preorientacji zawodowej: "Giełda szkół",
 • prezentacje dorobku twórczego szkół wspomaganie nauczycieli w realizacji edukacji regionalnej (spotkania z twórcami ludowymi regionu, wystawy, warsztaty rękodzieła ludowego),
 • kursy i szkolenia (językowe, zdolności poznawczych, technik szybkiego uczenia się),
 • bezpłatne projekcje filmowe (filmy wideo z własnych zbiorów, ekranizacje lektur szkolnych, programy popularnonaukowe),
 • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji,
 • kiermasze książek współpraca ze sponsorami (efekty: dary książkowe, przekazany sprzęt komputerowy, kserokopiarka, drukarka, meble),
 • prowadzenie informacji o działalności kulturalnej ośrodków artystycznych w regionie i kraju (domy kultury, muzea, teatry).