RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 19.01.2017 z powodu:
nieaktualny

Regulamin Biblioteki

I. TYP JEDNOSTKI

1. Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie wraz z filią we Włodawie jest publiczną placówką oświatową, obejmującą zakresem działania teren powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego.
2. Działa na podstawie :
· artykułu 42 ust.1 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. Ust. Nr 95 poz. 425 z póź. zm.)
· rozporządzenia MEN z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. Ust. Nr 52 poz. 243 z póź. zm.)
· statutu i niniejszego regulaminu biblioteki
3. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie. Samorząd Województwa Lubelskiego jako organ prowadzący zapewnia środki finansowe oraz kadrowe i organizacyjne warunki do realizacji zadań.

II. KATEGORIE CZYTELNIKÓW.
1. Biblioteka udostępnia zbiory wszystkim nauczycielom, studentom oraz innym czytelnikom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów określają regulaminy poszczególnych wydziałów.
2. Pierwszeństwo w korzystaniu ze zbiorów mają nauczyciele oraz studenci kierunków pedagogicznych.

III. ORGANY BIBLIOTEKI.
Organami biblioteki są :
· Dyrektor, który kieruje działalnością biblioteki i jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej
· Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie i filii we Włodawie

IV. CELE I ZADANIA.
1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz upowszechnianie informacji pedagogicznej.
2. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
3. Udzielanie pomocy bibliotekom szkolnym w realizacji zadań merytorycznych i dydaktyczno-wychowawczych.
4. Współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi bibliotekami.
5. Prowadzenie różnych form działalności kulturalnej, mającej na celu rozwijanie zainteresowań n-li i uczniów (np.: wystawy, spotkania, konkursy i inne).
6. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie korzystania przez uczniów z warsztatu informacyjnego biblioteki.
7. Rozwijanie zainteresowań i zaspokajania potrzeb czytelniczych nauczycieli wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych.
8. Koordynowanie działań filii w zakresie treści, organizacji, metod
i programu pracy, udzielanie pomocy szkoleniowej i organiza-
cyjnej, w drodze wytycznych dyrektora placówki
9. Organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza
– w zależności od możliwości i potrzeb.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.
1. W bibliotece funkcjonują następujące wydziały:
- Wydz. Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
- Wydz. Wypożyczalni
- Wydz. Czytelni
- Wydz. Zbiorów Specjalnych
- Wydz. Informacyjno-Bibliograficzny
2. W strukturze biblioteki funkcjonuje filia we Włodawie.

VI. ZADANIA WYDZIAŁÓW.
1. Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów:
· gromadzenie zbiorów biblioteki
· opracowanie formalne i treściowe zbiorów (katalogowanie nabytków książkowych, audiowizualnych i multimedialnych; budowa katalogów głównych biblioteki; budowa bibliotecznego katalogu automatycznego w systemie LIBRA
· ewidencja ubytków
· przekazywanie zaewidencjonowanych i opracowanych materiałów bibliotecznych do poszczególnych agend biblioteki
· gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru podręcznego (normy biblioteczne, przepisy, instrukcje, poradniki, encyklopedie, słowniki itp.)
· planowanie pracy, sprawozdawczość, dokumentowanie pracy wydziału
· praca dydaktyczno-wychowawcza – wspomaganie nauczania
· prowadzenie Czytelni Internetowej
· dbałość o powierzone mienie
2. Wypożyczalnia:
· udostępnianie książek ze zbiorów wypożyczalni
· prowadzenie dokumentacji wydziału (zeszyt ewidencji odwiedzin i wypożyczeń, rejestr upomnień, rejestr zamówień czytelniczych, sprawozdania z pracy)
· udzielanie czytelnikom wszechstronnej pomocy: porad czytelniczych, informacji bibliotecznych, informacji bibliograficznych, wspomaganie czytelników literaturą zastępczą
· przyjmowanie i realizowanie dezyderatów czytelniczych (zamówienia na książki wypożyczone)
· przyjmowanie nowych książek z Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
· uczestniczenie w dydaktyczno-wychowawczych formach pracy biblioteki
· dbałość o właściwy i logiczny układ księgozbioru
· konserwacja książek (przekazywanie do oprawy, obkładanie)
· popularyzowanie materiałów bibliotecznych (przygotowanie wystawek nowości, wystaw okolicznościowych, prezentacje książek w instytucjach oświatowych)
· opracowywanie zestawień bibliograficznych na zgłaszane tematy
· dbałość o powierzone mienie biblioteczne
· współdziałanie międzywydziałowe (cel: aktualizowanie zbiorów w oparciu o dezyderaty czytelnicze i własną wiedzę)
· diagnozowanie potrzeb użytkowników

3. Czytelnia:
· udostępnianie materiałów bibliotecznych czytelnikom
· wybieranie i włączanie do księgozbioru nabytków książkowych
· prenumerata i akcesja wydawnictw ciągłych
· prowadzenie katalogu czasopism; opracowanie rzeczowe czasopism
· budowanie katalogu alfabetycznego i rzeczowego wydawnictw zwartych Czytelni
· techniczne przysposabianie nabytków (oprawa w folię, zakładanie teczek i pudełek na prasę, przygotowanie materiałów do oprawy)
· gromadzenie zestawień bibliograficznych sporządzanych w BP
· gromadzenie materiałów metodycznych przekazywanych przez nauczycieli
· gromadzenie i udostępnianie informacji o formach doskonalenia nauczycieli
· organizowanie wystaw materiałów dydaktycznych i oświatowych
· prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych
· udzielanie informacji bibliograficznych i instruktażu przy katalogach i kartotece
· praca dydaktyczno-wychowawcza, wspomaganie nauczania
· współdziałanie międzywydziałowe w dziedzinie aktualizacji księgozbioru w oparciu o dezyderaty czytelnicze i własną wiedzę
· diagnozowanie potrzeb czytelników
· prowadzenie dokumentacji wewnętrznej
· dbałość o powierzone mienie

4. Wydział Zbiorów Specjalnych:
· udostępnianie zbiorów specjalnych
· prowadzenie dokumentacji wydziału (zeszyt statystyk; rejestry: czytelników, lekcji bibliotecznych, projekcji; kącik czytelniczy; druki ścisłego zarachowania)
· udzielanie czytelnikom wszechstronnej pomocy, porad i informacji bibliotecznych, bibliograficznych i innych – również ustnych
· dbałość o zbiory przechowywane w poszczególnych pomieszczeniach wydziału
· przyjmowanie nabytków z Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz włączanie ich do zbiorów
· uczestnictwo w dydaktyczno-wychowawczych formach pracy biblioteki (lekcje biblioteczne, wspomaganie nauczania)
· obsługa sali projekcyjnej
· prowadzenie projekcji dla klientów biblioteki
· dokonywanie wyboru utworów muzycznych na imprezy rocznicowe i okolicznościowe oraz przegrywanie ich na zapotrzebowanie nauczycieli
· opracowywanie zestawień bibliograficznych z różnych dziedzin nauczania oraz wykazów nowości
· popularyzowanie zbiorów specjalnych i usług biblioteki w środowisku lokalnym
· udostępnianie sprzętu: grafoskopu, kamery na potrzeby szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i środowiska lokalnego
· budowanie warsztatu informacyjnego wydziału
· dbałość o powierzone mienie
· współdziałanie międzywydziałowe (cel: aktualizowanie zbiorów w oparciu o dezyderaty czytelnicze i własną wiedzę)
· diagnozowanie potrzeb klientów
· organizowanie wystawek tematycznych


5. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
· udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i innych (w zależności od potrzeb klientów)
· sporządzanie zestawień bibliograficznych na zamówienie czytelników indywidualnych i placówek oświatowych
· przygotowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych – propozycji wydziału na potrzeby środowiska oświatowego
· przeglądanie prenumerowanych czasopism oraz nabytków książkowych w celu wyboru materiałów do kartotek
· tworzenie, uzupełnianie i doskonalenie warsztatu informacyjnego – kartoteki zagadnieniowej, osobowej, regionalnej i tekstowej
· prace nad melioracją i aktualizacją kartotek
· tworzenie bazy publikacji chełmskich ośrodków metodycznych
· budowa bazy publikacji nauczycieli z regionu chełmskiego
· organizacja działalności wystawienniczej placówki
· współpraca i pomoc w realizacji wystaw przygotowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze
· prowadzenie dokumentacji działalności wydawniczej, wystawienniczej i zewnętrznych materiałów informujących o działalności placówki (wycinki prasowe)
· dbałość o powierzone mienie
· prowadzenie dokumentacji wewnętrznej
· współdziałanie międzywydziałowe w celu zaspokajania potrzeb użytkowników
· diagnozowanie potrzeb klientów
· praca dydaktyczno-wychowawcza – wspomaganie nauczania


VII. ZADANIA FILII WE WŁODAWIE
W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów filia ma obowiązek:
· kształtowania polityki gromadzenia zbiorów
· współpracy z wydawnictwami i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania zbiorów
· gromadzenia zbiorów wg zasad utylitarności
· prowadzenia ewidencji dowodów wpływów oraz ewidencji nabytków
· prowadzenia ksiąg inwentarzowych i uzgadniania aktualnego stanu faktycznego posiadania biblioteki za dany rok
· dokonywania selekcji księgozbioru i prowadzenia stosownej dokumentacji
· klasyfikowania i katalogowania materiałów bibliotecznych
· prowadzenia katalogów: alfabetycznego i rzeczowego, melioracji i aktualizacji katalogów

W zakresie udostępniania zbiorów:
· prowadzenia wypożyczalni, w tym wypożyczalni międzybibliotecznej oraz czytelni
· dbałości o dobry techniczny stan księgozbioru
· pracy pedagogicznej w zakresie upowszechniania czytelnictwa

W zakresie działania informacyjno-bibliograficznego:
· opracowywania i udzielania informacji naukowych, bibliotecznych, bibliograficznych i katalogowych oraz faktograficznych
· prenumeraty i akcesji czasopism, w tym pedagogicznych
· opracowywania wydawnictw ciągłych i zwartych
· prowadzenia kartoteki zagadnieniowej w oparciu o wydawnictwa ciągłe i zwarte
· prowadzenia i uzupełniania księgozbioru podręcznego
· technicznego przysposabiania wydawnictw ciągłych: ujmowanie w teczki ochronne, opisywanie teczek i obwolut, oprawianie druków
· przygotowania wystawek nabytków i okolicznościowych wg kalendarza rocznie

W zakresie prac instrukcyjno-metodycznych i popularyzacji zbiorów:
· wszechstronna współpraca i pomoc bibliotekom szkolnym
· współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi bibliotekami
· współpraca ze środowiskiem lokalnym
· prowadzenie działalności dydaktycznej – lekcje biblioteczne
· dbałość o dobry wizerunek biblioteki w środowisku

W zakresie prowadzenia dokumentacji filii:
· planowanie pracy, sprawozdawczość
· mierzenie jakości pracy placówki

VIII. ZADANIA KIEROWNIKÓW
· samodzielnie organizuje i koordynuje pracę nauczycieli bibliotekarzy
· nakreśla schematyczny plan pracy, uzgadnia go z nauczycielami
· dokonuje bieżącej kontroli realizacji zadań
· przygotowuje analizy i informacje z realizacji zadań planowych i pozaplanowych
· występuje do dyrektora z wnioskami w sprawie nagród, wyróżnień i kar
· jest odpowiedzialny za organizację wewnętrznego mierzenia jakości pracy
· ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem placówki za realizację zadań wydziału

IX. ZADANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

1. Realizacja zadań bibliotecznych i dydaktycznych nakreślonych planem pracy i przydziałem czynności służbowych.
2. Wykonywanie wyznaczonych prac w oparciu o przepisy prawa bibliotecznego a w szczególności:
- budowa warsztatu informacyjnego (katalogi, kartoteka zagadnieniowa)
- udostępnianie, gromadzenie i klasyfikowanie zbiorów
- selekcja, konserwacja, inwentaryzacja, wymiana zbiorów
- prowadzenie działalności wspomagającej nauczanie, wystawienniczej
3. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie kierowane.
4. Uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych
5. Ponoszenie odpowiedzialności przed kierownikiem wydziału za prawidłową realizację przydzielonych prac.
6. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników pedagogicznych określają przydziały czynności kierowników wydziałów i pracowników.

X. ZADANIA KIEROWNIKA FILII
1. Organizuje, planuje, kontroluje pracę nauczycieli, pracownika filii, zapewnia realizację zadań.
2. Sporządza informację i sprawozdania z działalności filii.
3. Utrzymuje stały kontakt z biblioteką w zakresie prowadzenia zadań bibliotecznych dydaktycznych i innych w ramach swoich kompetencji.
4. Inicjuje, upowszechnia, wspiera zmiany innowacyjne wprowadzone przez bibliotekę i filię.
5. Wykazuje się znajomością prawa oświatowego i innych przepisów uzupełniających, stosuje je w praktyce.
6. Jest odpowiedzialny za właściwą realizację budżetu i powierzonych zadań bibliotecznych.
7. Jest koordynatorem wewnętrznego mierzenia jakości pracy filii.
8. Ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem placówki za realizację przydzielonych zadań.


XI. ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW.
1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku głównie pod kątem potrzeb nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych – w oparciu o badania oświatowe oraz wytyczne MENiS, a w szczególności:
- literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych
- publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych programem nauczania
- literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz w wyborze książki z zakresu bibliotekoznawstwa
- materiały dotyczące regionu chełmskiego
- programy szkolne
- literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
XII. CZAS PRACY.
1. Zbiory biblioteki i jej filii udostępniane są od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym a w sobotę jednozmianowym.
2. Szczegółowe zasady pracy wydziałów określają regulaminy wewnętrzne wydziałów.
W załączeniu regulaminy wydziałów udostępniających zbiory.


Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 06.01.2001 r.Opublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 20.11.2012
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 20.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 568
Wersja do druku