RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Wydziału Zbiorów Specjalnych


I. CZAS PRACY WYDZIAŁU

Wydział udostępnia zbiory codziennie (oprócz niedziel i świąt)
w godzinach: 09.00 – 18.00
w soboty 09.00 – 15.00
w okresie ferii i wakacji 09.00 – 15.00

II. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

1. Kategorie czytelników
Ze zbiorów wydziału mają prawo korzystać:
- nauczyciele
- studenci kierunków pedagogicznych i słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych
- dopuszcza się możliwość udostępniania zbiorów innym osobom – na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Biblioteki

2. Wypożyczenia i zwroty zbiorów specjalnych
a) taśmy magnetofonowe, płyty, przeźrocza, zbiory ilustracyjne
- czytelnik może jednorazowo wypożyczyć po 4 egzemplarze w/w zbiorów
specjalnych na okres 1 miesiąca
- wyżej wymienione zbiory mogą wypożyczać wszyscy uprawnieni
b) kasety video
- kasety video rozrywkowe wypożycza się na dwie doby za odpłatnością
- kasety video dydaktyczne wypożycza się bezpłatnie na dwie doby z możliwością przedłużenia, jednak nie dłużej niż na kolejne 3 doby
- nagrania lektur szkolnych, będące szczególnym rodzajem kaset dydaktycznych, wypożycza się bezpłatnie jedynie nauczycielom polonistom lub na zamówienie szkół (celem wykorzystania lektury podczas zajęć szkolnych)
- pozostali czytelnicy mogą wypożyczać nagrania lektur szkolnych na dwie doby za odpłatnością, kasety video mogą wypożyczać wszyscy uprawnieni
c) dokumenty elektroniczne
- nośniki elektroniczne na okres 2 dni mogą wypożyczać niżej wymienieni czytelnicy: nauczyciele, studenci kierunków pedagogicznych, słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
- nośniki elektroniczne wypożyczane są bezpłatnie
d) płyty DVD
- płyty DVD na okres 2 dni mogą wypożyczać niżej wymienieni czytelnicy:
nauczyciele, studenci kierunków pedagogicznych, słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
- płyty DVD wypożyczane są bezpłatnie

Ustalenia końcowe:
Czytelnik winien:
• okazać na żądanie pracownika wydziału aktualny dokument stwierdzający tożsamość,
w przypadku uczniów i studentów również legitymację
• wypożyczać i dokonywać zwrotu zbiorów osobiście, aby umożliwić pracownikom
wydziału wyegzekwowanie należności regulaminowych w przypadku zniszczenia zbiorów,
bądź wyjaśnienia powstałych wątpliwości
• zwracać taśmy przewinięte
• przed wypożyczeniem sprawdzić stan techniczny wypożyczanych zbiorów i zgłosić
pracownikowi wydziału zauważone uszkodzenia

III. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW SPECJALNYCH

1. W razie zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych
- czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz
- w przypadku, gdy zwrot identycznego egzemplarza nie jest możliwy, czytelnik winien zwrócić Bibliotece bieżącą szacunkową wartość zagubionego lub zniszczonego zbioru, której wysokość ustala nauczyciel bibliotekarz. Do wartości zagubionego materiału dolicza się karę pieniężną w kwocie określonej przez Radę Pedagogiczną Biblioteki. Wymieniona kara pieniężna nie obowiązuje w przypadku zwrócenia identycznego egzemplarza.

2. W przypadku niedotrzymania przez czytelnika terminu zwrotu wypożyczonych
zbiorów, Biblioteka stosuje następujące rygory:
- indywidualne upomnienie ustne (telefoniczne), pisemne
- upomnienie skierowane do dyrektora szkoły lub zakładu pracy
- obciążenie czytelnika kosztami monitów (pisemnych i telefonicznych)
- karę pieniężną:
• w przypadku taśm magnetofonowych, płyt CD, zbiorów ilustracyjnych, przeźroczy - miesięczną za przetrzymywanie zbiorów liczoną od 16 dnia zwłoki
• w przypadku kaset video, dokumentów elektronicznych oraz płyt DVD - za każdy dzień zwłoki
- utratę prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki (na czas określony przez Dyrektora placówki)
- skierowanie sprawy na drogę sądową

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- czytelnicy są obowiązani do zachowania ciszy, niepalenia w pomieszczeniach bibliotecznych i przestrzegania porządku w Bibliotece
- w szczególnych przypadkach Dyrektor ma prawo zamknąć Bibliotekę na czas określony
Podstawa prawna - przepisy oświatowe w tym:
• Rozporządzenie MEN z 5 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działań publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 369),
• Statut Biblioteki
• Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami)
• Ustalenia Rady Pedagogicznej
Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie w dniu 05.07.2013 r., obowiązuje z dniem podjęcia.Opublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 04.03.2014
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 20.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 882