RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Wypożyczalni Książek

I. CZAS OTWARCIA WYPOŻYCZALNI

Wypożyczalnia udostępnia zbiory codziennie (oprócz niedziel i świąt)
w godz. 9:00 – 18:00
w soboty 9:00 – 15:00
w okresie ferii i wakacji 9:00 – 15:00

II. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

1.Kategorie czytelników
Ze zbiorów Wypożyczalni Książek mają prawo korzystać:
- nauczyciele
- studenci kierunków pedagogicznych i słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych
- dopuszcza się możliwość udostępniania zbiorów innym osobom – na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Biblioteki

2. Wypożyczenia i zwroty
Książki wypożycza się na okres 1-go miesiąca z możliwością przedłużenia
pod warunkiem, że na daną pozycję nie ma zamówienia, w ilości niżej podanej:
• nauczyciel - 6 książek
• nauczyciel studiujący -7 książek
• student, słuchacz -5 książek
• inni - 4 książki
Książki chronione z symbolem „R” wypożycza się na podstawie rewersu osobiście
wypełnionego przez czytelnika

Ustalenia końcowe:
Czytelnik winien:
• okazać na żądanie pracownika wydziału aktualny dokument stwierdzający tożsamość,
w przypadku uczniów i studentów również legitymację
• wypożyczać i dokonywać zwrotu książek osobiście, aby umożliwić bibliotekarzowi
wyegzekwowanie należności regulaminowych w przypadku zniszczenia książki bądź
wyjaśnienia powstałych wątpliwości
• przed wypożyczeniem sprawdzić stan książki i zgłosić pracownikowi wydziału zauważone
uszkodzenia


III. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek
- czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz
- w przypadku, gdy zwrot identycznego egzemplarza nie jest możliwy, czytelnik
winien zwrócić Bibliotece bieżącą szacunkową wartość zagubionego lub zniszczonego
zbioru, którego wartość ustala nauczyciel bibliotekarz. Do wartości zagubionego zbioru
dolicza się karę pieniężną w wysokości ustalonej przez Radę Pedagogiczną Biblioteki.
Wymieniona kara pieniężna nie obowiązuje w przypadku zwrócenia identycznego
egzemplarza
- w razie zagubienia książki chronionej z symbolem „R” czytelnik zobowiązany jest
odkupić identyczną książkę bez możliwości zastąpienia jej inną

2. W przypadku niedotrzymania przez czytelnika terminu zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka podejmuje następujące rygory:
- indywidualne upomnienie ustne (telefoniczne), pisemne
- upomnienie skierowane do dyrektora szkoły lub zakładu pracy
- obciążenie czytelnika kosztami upomnień (pisemnych i telefonicznych)
- karę pieniężną liczoną od 16-go dnia zwłoki
- utratę prawa do korzystania z księgozbioru Biblioteki (na czas określony przez dyrektora
placówki)
- skierowanie sprawy na drogę sądową

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- czytelnicy są zobowiązani do zachowania ciszy, niepalenia w pomieszczeniach
bibliotecznych i przestrzegania porządku w Bibliotece
- w szczególnych przypadkach Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć Bibliotekę na czas
określony
Podstawa prawna - przepisy oświatowe w tym:
 Rozporządzenie MEN z 5 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działań publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 369),
 Statut Biblioteki
 Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 85, poz.539 z późniejszymi
zmianami)
 Ustalenia Rady Pedagogicznej
Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie w dniu 05.07.2013 r., obowiązuje z dniem podjęcia.Opublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 04.03.2014
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 20.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 946