RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Centrum Zastosowań Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych

I. CZAS OTWARCIA ICIM

ICIM czynne jest:
• od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00
• w soboty w godzinach 09.00 – 14.00
• w okresie ferii szkolnych i wakacji od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-14.00; w soboty nieczynne

II. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z ICIM

1. Prawo korzystania z ICIM mają
• nauczyciele,
• studenci,
• inni – na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Biblioteki.
Pierwszeństwo do korzystania z komputerów mają nauczyciele i studenci.
2. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze należy:
• zostawić u dyżurującego bibliotekarza dowód tożsamości (legitymację biblioteczną, legitymację szkolną, legitymację studencką, dowód osobisty)
• wpisać się do zeszytu odwiedzin; wpisanie się do zeszytu odwiedzin jest potwierdzeniem znajomości i zobowiązaniem do ścisłego przestrzegania Regulaminu ICIM.
3. Maksymalny czas korzystania z komputera wynosi 1 godzinę. Za zgodą bibliotekarza może być przedłużony o czas potrzebny na dokończenie rozpoczętej pracy.
4. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym obowiązuje cisza oraz zakaz jedzenia, picia napojów, korzystania z telefonów komórkowych i palenia tytoniu.
5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
6. W przypadku zakłóceń pracy komputera należy powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza, bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.
7. Użytkownicy mają prawo do:
 bezpłatnego korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych ze zbiorów Biblioteki;
 bezpłatnego korzystania z dostępu do Internetu;
 bezpłatnego korzystania z dostępu do pakietu MS Office;
 bezpłatnego kopiowania części danych na własne nośniki (dyskietki, płyty CD-ROM), o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
8. Użytkownikowi nie wolno:
 zmieniać konfiguracji pulpitu oraz oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera;
 instalować na komputerach znajdujących się w ICIM oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobranego z Internetu, zakładania i przechowywania własnych plików. Po skończonej pracy należy usunąć swoje pliki i katalogi zachowane na komputerze lokalnie.
9. Odzież wierzchnią, torby, plecaki, parasole należy zostawiać w szatni.
10. Pracownicy ICIM nie świadczą usług w zakresie przepisywania tekstów.
11. W godzinach pracy ICIM odbywać się mogą zajęcia dydaktyczne dla grup zorganizowanych. Podczas trwania zajęć dydaktycznych użytkownicy indywidualni nie mogą korzystać z ICIM.
12. Można dokonywać wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego – osobiście w pokoju nr 4, telefonicznie (082) 562-24-83, drogą elektroniczną e-mail: icim@bp.chelm.pl lub przez komunikator gg 19364726. Rezerwacji dokonuje się na konkretny dzień i godzinę. W przypadku, gdy użytkownik nie zgłosi się w ciągu 15 min od umówionej godziny, rezerwacja stanowiska będzie anulowana.

Korzystanie z oprogramowania multimedialnego
13. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania programów multimedialnych (na płytach CD-ROM i dyskietkach) ze zbiorów Biblioteki oraz dołączonych do książek i czasopism udostępnianych w Bibliotece.
14. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany wyłącznie przez dołączone do komputera słuchawki.
15. Korzystanie z programów multimedialnych dostępnych w Bibliotece jest bezpłatne.

Korzystanie z dostępu do Internetu
16. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
17. Internet udostępniany jest wyłącznie w celach dydaktycznych. Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe przy pomocy przeglądarki Internet Explorer i ogranicza się do serwisów WWW - World Wide Web.
18. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie.
19. Dane pozyskane z Internetu można zapisywać na własne nośniki (dyskietki, płyty CD-ROM).

Korzystanie z pakietu MS Office
20. Na każdym stanowisku komputerowym użytkownik może samodzielnie i bezpłatnie korzystać z pakietu MS Office, tj. edytora tekstu – MS Word; arkusza kalkulacyjnego – MS Excel; programu do prezentacji multimedialnych – MS PowerPoint. Sporządzony przez siebie plik użytkownik może zapisać na własny nośnik - dyskietkę lub płytę CD-ROM.

Usługi
21. Użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnej usługi skanowania materiałów edukacyjnych i bibliotecznych:
- do 5 stron formatu A4 – odbiór w dniu zgłoszenia usługi,
- od 5 do 20 stron formatu A4 – w dniu następnym po zgłoszeniu usługi,
- powyżej 20 stron formatu A4 – w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszeni usługi.
22. Użytkownicy ICIM mogą skorzystać również z odpłatnego drukowania materiałów edukacyjnych pobranych z Internetu (wydruk czarno-biały):
- do 20 stron formatu A4 – odpłatność 20 gr za stronę (płatne w punkcie Xero).

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

23. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż dydaktyczną, będą miały zakaz korzystania z oferowanych usług.
24. W szczególnych przypadkach Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć ICIM na czas określony.

Podstawa prawna - przepisy oświatowe, w tym:
• Rozporządzenie MEN z 5 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działań publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 369),
• Statut Biblioteki
• Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.
• Ustalenia Rady Pedagogicznej

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie w dniu 05.07.2013 r., obowiązuje z dniem podjęcia.Opublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 04.09.2015
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 20.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 864