RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Oferty pracy - stanowiska urzędnicze

Oferty pracy - stanowiska urzędnicze

Jednostka:

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie ul. Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm

Data ogłoszenia:

20.02.2017 r.

Termin składania dokumentów

03.03.2017 r.

Jednostka ogłaszająca ofertę:

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Stanowisko:

Sprzątaczka (oferta dla dwóch osób w pełnym wymiarze czasu pracy)

Wykształcenie:

Podstawowe

Wymagania związane ze stanowiskiem (Niezbędne):

Umiejętność utrzymania czystości w pomieszczeniach wewnętrznych, komunikatywność, umiejętność  pracy w zespole, kultura osobista

Zakres głównych obowiązków:

Utrzymanie porządku na terenie jednostki

Informacje o warunkach pracy:

Miejsce świadczenia pracy – Chełm

Wymiar czasu pracy – pełny etat (nabór na dwa etaty )

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

CV,

Kwestionariusz osobowy,

Podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Kandydat , który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r. poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Miejsce składania dokumenów:

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, Sekretariat pok. Nr 1

Uwagi:

O stanowisko mogą ubiegać się: obywatele Polski. Kandydaci muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią, Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do biblioteki). Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.


 Opublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 20.02.2017
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 03.08.2015
Dokument oglądany razy: 3 536