Deklaracja dostępności

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.bpchelm.pl/

Data publikacji: 2018-10-22

Data aktualizacji: 2021-01-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Szewczyk, elzbieta.szewczyk@bpchelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 82 562 24 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Lokal usytuowany na parterze. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.
Przed wejściem do budynku nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Z racji różnicy poziomów do części administracyjnej jest podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.