Zarządzenie Nr 24a/2020

Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

z dnia 12.06.2020 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw dostępności

w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie

 I

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) zarządzam, co następuje

 1. Powołuję zespół do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą:

 

 • Przewodniczący Zespołu – Pani Elżbieta Szewczyk – kierownik wydziału Informacyjno - Bibliograficznego;
 • Członek Zespołu do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej – Pan Robert Gałan – n-l bibliotekarz;
 • Członek Zespołu do spraw dostępności architektonicznej – Pan Tadeusz Głowiński – specjalista ds. gospodarczych;
 • Członek Zespołu do spraw dostępności cyfrowej – Pan Tomasz Witos – informatyk;

 

 1. Członkowie Zespołu realizują zadania wyznaczone przez Przewodniczącego.       

 

 II

Do zadań Przewodniczącego należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca  2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności:

 

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 cytowanej wyżej ustawy;
 • monitorowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • sporządzanie, przy współpracy z Zespołem, raportu o stanie  zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacji raportu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie – w terminach ustawowych;
 • przygotowywanie, przy współpracy z Zespołem sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie;
 • przedstawianie Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie bieżących informacji o podejmowanych działaniach  z zakresu realizowanych zadań raz na kwartał – w  terminie 15 dni od zakończenia kwartału.

 

III

Wyznaczam  termin na przygotowanie planu działania  na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 zgodnie z wymaganiami określonymi w  art. 6 ustawy do 31.07.2020 r.

IV

Zobowiązuję  pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Przewodniczącemu oraz Zespołowi w zakresie realizowanych zadań i podejmowanych działań.  

V

Przewodniczący w zakresie realizowania zadań, o których mowa w § 3, podlega Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.

VI

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.