Załącznik do Uchwały Nr 2/2021/2022

Rady Pedagogicznej

Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

z dnia 15.09.2021 r.

 

Statut

Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

(tekst ujednolicony)

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Podstawę prawną niniejszego statutu stanowią w szczególności:

1)  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.);

2)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082);

3)  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.);

4)  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);

5)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369);

§ 2

 

1. Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zwana dalej „Biblioteką” jest publiczną biblioteką pedagogiczną.

 

2. Biblioteka nie prowadzi filii.

 

3. Nazwa używana jest przez Bibliotekę w pełnym brzmieniu na tablicach informacyjnych i dokumentach.

 

4. Bibliotece nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej.

 

 

§ 3

 

1.  Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie jest jednostką budżetową.

 

2.  Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Lubelskiego.

 

3.  Organem prowadzącym bibliotekę jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

 

4.  Nadzór pedagogiczny nad biblioteką sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

 

§ 4

 

Biblioteka dysponuje mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego, tj. nieruchomością gruntową, położoną w Chełmie przy ul. Henryka Wieniawskiego 15, oznaczoną na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów (Nr dz. 347/7 i 347/2 o łącznej pow. 1,5923 ha), budynkiem jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 1.209 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 279,32 m2 na mocy Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2006 r. (znak: MSIT.I.PI.7014/5/06).

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

 

§ 5

 

Biblioteka jest placówką oświatową, w szczególności służącą wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowych, i placówek doskonalenia nauczycieli.

 

§ 6

 

1. Do zadań biblioteki należy:

 

1) gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych.

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b)  bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

 

3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

5) wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia;

6) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami.

 

2. Wspomaganie, o którym mowa w ust.1 pkt 2 jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:

1) kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzonych w systemie oświaty;

2) wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

3) realizacji podstaw programowych;

4) wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;

5) innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

 

3. Wspomaganie, o którym mowa w ust.1 pkt 2, polega na:

1) zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowaniu form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji,

2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

 

4.  Biblioteka może ponadto:

 

1)  prowadzić działalność wydawniczą;

2)  organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie;

3)  organizować praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza;

4)  organizować doskonalenie zawodowe dla nauczycieli bibliotekarzy.

 

5. W realizacji celów i zadań statutowych biblioteka może współpracować z innymi placówkami oświaty i kultury, stowarzyszeniami i instytucjami.

 

6. Biblioteka realizuje swoje zadania, dobierając formę współpracy do zakresu realizowanych zadań.

 

Rozdział III

Zbiory biblioteki

 

§ 7

 

1. Zbiory Biblioteki tworzą dokumenty piśmiennicze, zapisy obrazu i dźwięku oraz zbiory multimedialne, obejmujące w szczególności:

1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

3) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

5) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

6) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz o wprowadzonych zmianach w systemie oświaty,

7)  materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

8) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej
z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

2. Biblioteka gromadzi i uzupełnia swoje zbiory poprzez:

1) zakup;

2) prenumeratę;

3) wymianę międzybiblioteczną;

4) dary.

 

3. Biblioteka prowadzi ewidencję, opracowanie i skontrum zbiorów zgodnie z przepisami w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych

 

4. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych określa regulamin udostępniania zbiorów.

 

 

Rozdział IV

Organy Biblioteki

 

§ 8

 

Organami biblioteki są:

1) dyrektor,

2) wicedyrektor,

3) rada pedagogiczna.

 

 

§ 9

 

1. Biblioteką kieruje dyrektor, który ją reprezentuje na zewnątrz, i jest przełożonym służbowym dla wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych biblioteki.

 

2.  Wicedyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotece.

 

3. Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących i zgodnych z obowiązującym prawem.

 

4. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym biblioteki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 

5. Dyrektor podejmuje w szczególności decyzje w następujących sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli bibliotekarzy i innych pracowników biblioteki,

b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom bibliotekarzom i innym pracownikom biblioteki,

c) występowania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla pracowników zatrudnionych w bibliotece.

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla osób zatrudnionych w Bibliotece.

 

7. Dyrektor biblioteki dokonuje powierzenia stanowisk w bibliotece i odwołania z nich.

 

8. Dyrektor określa zakres odpowiedzialności i kompetencje osób zajmujących stanowiska kierownicze w bibliotece oraz zakresy obowiązków służbowych pozostałych pracowników.

 

§ 10

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem biblioteki w zakresie realizacji jej zadań statutowych.

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w bibliotece.

 

3.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor biblioteki.

 

4.  Zebrania rady pedagogicznej organizowane są co najmniej dwa razy w roku.

 

5. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego bibliotekę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

 

7.  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

8. Wicedyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności biblioteki.

 

9.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy biblioteki oraz regulaminów jej działalności,

2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

3) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.

 

10.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) arkusz organizacji biblioteki,

2) projekt planu finansowego,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom bibliotekarzom odznaczeń, nagród i wyróżnień.

4) kandydata na stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze.

 

11.  Rada pedagogiczna uchwala statut biblioteki i dokonuje jego zmian.

 

12. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego bibliotekę z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora biblioteki o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w bibliotece.

 

13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

14.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który to z kolei nie może być sprzeczny ze statutem biblioteki.

 

15. Nauczyciele bibliotekarze są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów biblioteki oraz nauczycieli bibliotekarzy i innych pracowników biblioteki.

 

16. Dyrektor biblioteki wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 11

 

Wymienione w § 8 ust. 1 organy biblioteki mają zapewnione:

1) współdziałanie i podejmowanie decyzji w ramach kompetencji    stanowiących,

2) warunki do rozwiązywania sporów między nimi,

3) optymalny i efektywny przepływ informacji o podejmowanych działaniach w drodze uchwał rady pedagogicznej, decyzji i zarządzeń dyrektora biblioteki.

 

 

Rozdział V

Organizacja biblioteki

 

§ 12

 

Plan pracy biblioteki oraz sprawozdanie z jego realizacji na dany rok kalendarzowy opracowuje dyrektor biblioteki.

 

§ 13

 

1. Szczegółową organizację działania biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji biblioteki, opracowany przez dyrektora biblioteki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego biblioteki - do dnia 30 kwietnia danego roku.

 

2. W arkuszu organizacji biblioteki zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników biblioteki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin pracy biblioteki, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

3. Arkusz organizacji biblioteki zatwierdza organ prowadzący bibliotekę do dnia 31 maja danego roku.

 

§ 14

 

1. Struktura organizacyjna Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie obejmuje Wydziały merytoryczne:

1) Wydział Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych,

2) Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

3) Wydział Informacji i Informatyzacji,

4) Wydział Promocji i Wspomagania Edukacji.

 

 

2. Wydziały tworzy, łączy i znosi dyrektor biblioteki na swój wniosek, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

 

§ 15

 

1. W bibliotece jest utworzone stanowisko wicedyrektora.

 

2. W bibliotece mogą być utworzone inne stanowiska kierownicze w zależności od potrzeb.

 

3. W bibliotece mogą funkcjonować zespoły i komisje powoływane do określonych zadań. Pracą ich kieruje osoba wyznaczona przez dyrektora.

 

 

§ 16

 

1. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor z uwzględnieniem potrzeb środowiska.

 

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od poniedziałku do soboty oprócz niedziel, świąt i dni dodatkowo wyznaczonych przez dyrektora biblioteki w drodze zarządzenia.

 

3. Biblioteka działa przez cały rok i jest placówką nieferyjną.

 

4. W okresie ferii zimowych i letnich oraz w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

 

 

§ 17

 

Organizację pracy w bibliotece określają ponadto regulaminy biblioteki zatwierdzone uchwałą rady pedagogicznej:

1) regulamin pracy

2) regulamin biblioteki

 

Rozdział VI

Pracownicy biblioteki

 

§ 18

 

1. W bibliotece zatrudnia się nauczycieli bibliotekarzy.

 

2. Do zadań i kompetencji nauczycieli bibliotekarzy należy:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów,

2) selekcja, konserwacja i inwentaryzacja zbiorów,

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,

5) wspieranie działalności bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką oraz w zakresie realizacji zadań,

6) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym lekcji bibliotecznych,

7) wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia,

8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami biblioteki,

9) dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi pracownikami.

 

3.  Pracą wydziałów kieruje wicedyrektor.

 

4.  Do zadań i kompetencji wicedyrektora należy w szczególności:

1)  organizowanie, planowanie kontrolowanie pracy wydziałów,

2) tworzenie warunków do realizacji zadań,

3) współpraca z dyrektorem biblioteki w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego,

4) analizowanie, diagnozowanie pracy wydziałów, sporządzanie sprawozdań,

5) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań,

6) występowanie do dyrektora biblioteki z wnioskami w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla pracowników wydziału,

7) odpowiedzialność za zabezpieczenie i ochronę mienia wydziałów.

 

5.   W Bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze oraz pracownicy administracyjni i obsługi.

 

6.   Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust.6 określają odrębne przepisy.

 

7.   Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w bibliotece określa dyrektor biblioteki.

 

 

Rozdział VII

Gospodarka finansowa biblioteki

 

§ 19

 

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej biblioteki określają odrębne przepisy.

 

2. Biblioteka może tworzyć wydzielony rachunek dochodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

3. Biblioteka prowadzi jawną gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

4. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków, ustalany i zatwierdzany na dany rok budżetowy.

 

5. Zmian w planie finansowym dokonuje Sejmik Województwa Lubelskiego lub Zarząd Województwa Lubelskiego na wniosek dyrektora biblioteki.

 

6. Zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje dyrektor biblioteki, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego na dany rok budżetowy.

 

7. Wydatki biblioteki są finansowane z budżetu Województwa Lubelskiego.

 

8. Dochody pozyskiwane przez bibliotekę podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Województwa Lubelskiego.

 

9. Biblioteka może pozyskiwać oraz wydatkować dochody własne zgodnie z obowiązującą w roku budżetowym uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 

10. Biblioteka ponosi wydatki w sposób celowy i oszczędny, terminowo i zgodnie z przyjętym planem wydatków i planem pracy na dany rok.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 20

 

Zasady ochrony danych osobowych i praw autorskich, bezpieczeństwa informacji publicznej regulują odrębne przepisy.

 

§ 21

 

Biblioteka prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 22

 

Biblioteka używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 23

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane z inicjatywy organu prowadzącego, dyrektora biblioteki oraz rady pedagogicznej.

 

§ 24

 

Wszelkich zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna w formie uchwały.

 

 

§ 25

 

Statut wchodzi w życie z dniem 01.10.2021r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479, z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO/ (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r., 369);
 5. Statut Biblioteki Pedagogicznej.

§ 1

Zbiory biblioteczne udostępnia się:

 1. Poprzez wypożyczenia poza Bibliotekę Czytelnikom indywidualnym, w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych,
 2. Na miejscu w Czytelni,
 3. Poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

 § 2

Prawo do korzystania z usług Biblioteki mają:

 1. NAUCZYCIELE,
 2. STUDENCI,
 3. UCZNIOWIE (niepełnoletni uczniowie za poręczeniem rodzica/opiekuna prawnego),
 4. INNI czytelnicy.

§ 3

Godziny pracy Biblioteki podaje się do wiadomości Czytelników w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej Biblioteki.

§ 4

Korzystający ze zbiorów Biblioteki mają obowiązek szanowania udostępnianych materiałów i są odpowiedzialni za wszelkie straty i braki powstałe z ich winy. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, Czytelnik ma obowiązek zauważone uszkodzenia zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 5

Czytelnicy mogą wspomagać Bibliotekę poprzez darowiznę finansową lub rzeczową.

 

Rozdział II

Udostępnianie zbiorów w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych

 

§ 6

Wydział Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych prowadzi wypożyczenia materiałów bibliotecznych Czytelnikom indywidualnym.

 

§ 7

1. Zapisanie do Biblioteki możliwe jest:

a) osobiście w Bibliotece,

b) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w aplikacji mobilnej lub w katalogu elektronicznym INTEGRO. Po wypełnieniu takiego formularza Czytelnik musi w ciągu 14 dni potwierdzić swoje dane osobowe i aktywować konto osobiście w Bibliotece. Po upływie tego terminu konta nieaktywowane są automatycznie usuwane.

2. Prawo do wypożyczenia nabywają czytelnicy z chwilą uzyskania karty bibliotecznej.

3. Podstawę otrzymania karty bibliotecznej stanowi dokument tożsamości posiadający PESEL.

4. Osoby nie posiadające nr PESEL mogą korzystać jedynie na miejscu bądź ze zbiorów dostępnych on-line.

 

§ 8

 1. Karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Posługiwanie się kartą biblioteczną jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu i polityki RODO Biblioteki.
 3. Karta biblioteczna jest ważna na czas nieokreślony.

 

§ 9

 1. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną upoważniającą go do osobistego korzystania
  z Wydziału Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych.
 2. Zagubienie karty należy bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Za duplikat karty bibliotecznej Czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę.
 4. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o zmianie danych teleadresowych.

§ 10

Czytelnik traci prawo do korzystania ze zbiorów  Biblioteki w przypadku naruszenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki.

 

§ 11

 1. Czytelnik może mieć wypożyczonych maksymalnie 7 tytułów książek i 7 tytułów zbiorów audiowizualnych.
 2. Książkę wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych z możliwością czterokrotnego przedłużenia terminu zwrotu (osobiście, telefonicznie, e-mail), o ile nie jest ona zarezerwowana przez innego użytkownika Biblioteki oraz nie został przekroczony termin zwrotu prolongowanego materiału bibliotecznego.
 3. Zbiory audiowizualne udostępniane są na okres 14 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia.
 4. Z zasobów cyfrowych zdigitalizowanych przez Bibliotekę mogą korzystać wyłącznie nauczyciele w celach edukacyjnych.

 

§ 12

 1. Za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, Biblioteka może stosować następujące sankcje:

     a)upomnienie,

     b)opłatę pieniężną za każdy dzień zwłoki,

     c)zablokowanie konta Czytelnika do czasu zwrotu wypożyczonych dokumentów i uregulowania zobowiązań finansowych,

     d)po trzech upomnieniach - wezwanie Czytelnika do zwrotu dokumentów bibliotecznych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

     2. Za termin zwrotu uważa się wpływ książki lub innych materiałów bibliotecznych do Biblioteki i zarejestrowanie zwrotu w systemie bibliotecznym.

 

§ 13

 1. Za wypożyczone materiały biblioteczne odpowiada Czytelnik.
 2. Nauczyciel bibliotekarz w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych ma obowiązek sprawdzenia w obecności Czytelnika stanu udostępnianych zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności przed udostępnianiem i przy zwrocie zbiorów.
 3. Za wszelkie uszkodzenia nieujawnione w chwili odbioru materiałów bibliotecznych, a stwierdzone przy ich zwrocie, Czytelnik odpowiada materialnie.

 

§ 14

 1. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych zbiorów, Czytelnik jest zobowiązany odkupić je w takim samym wydaniu.
 2. Jeżeli odkupienie identycznej pozycji nie jest możliwe, Biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań Czytelnika poprzez:

a) odkupienie pozycji w nowszym wydaniu,

b) wpłacenie kwoty równej aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej pozycji (Załącznik nr 1- Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Bibliotekę).

 

§ 15

1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

a) książek wydanych przed 1945 r.,

b) materiałów z księgozbioru podręcznego Czytelni,

c) gazet i czasopism.

 

2. W uzasadnionych przypadkach pozycje wymienione w § 15 pkt 1 ust. a), b), c) mogą zostać wypożyczone za zgodą Dyrektora lub Wicedyrektora

 

 

 

§ 16

 1. Zamówienia na książki realizowane są w godzinach pracy Biblioteki.
 2. Rezerwacje internetowe realizowane są na bieżąco w godzinach pracy Biblioteki.
 3. Zamówione pozycje należy odebrać w ciągu 2 dni roboczych.

 

Rozdział III

Udostępnianie zbiorów w Czytelni

 

§ 17

 

 1. Czytelnik korzystający ze zbiorów Czytelni zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

§ 18

Użytkownika Czytelni obowiązuje:

     a)pozostawienie wierzchnich okryć w szatni, bądź w miejscu wskazanym przez bibliotekarza,

     b)zachowanie ciszy,

     c)zakaz podkreślania, zakreślania, itp.,

     d)zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów.

§ 19

Na pracownikach pełniących dyżur w Czytelni spoczywa obowiązek sprawdzenia w obecności Czytelnika stanu udostępnianych zbiorów.

 

§ 20

 1. Wynoszenie poza Czytelnię materiałów bibliotecznych jest niedozwolone.

 

§ 21

Czytelnia wyposażona jest w księgozbiór podręczny, z którego można korzystać na miejscu.

 

§ 22

W Czytelni udostępnia się materiały biblioteczne:

      a)z księgozbioru Czytelni,

      b)z magazynu Biblioteki,

      c)sprowadzone z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

§ 23

Czytelnik może zamówić jednorazowo dowolną ilość woluminów czasopism lub druków dzieł zwartych.

§ 24

Zamówienia na zbiory Czytelni realizowane są na bieżąco. Na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki zbiory nie są udostępniane.

 

§ 25

Po zakończeniu pracy w Czytelni, Czytelnik jest zobowiązany oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wszystkie udostępnione mu zbiory biblioteczne w nienaruszonym stanie.

 

Rozdział IV.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

§ 26

 1. Zamówienie na sprowadzenie książki z biblioteki krajowej czytelnik składa wypełniając rewers w Bibliotece, lub on-line.

 

§ 27

 1. Biblioteka realizuje złożone zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania rewersu.
 2. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się wyłącznie w Czytelni przez okres jednego miesiąca.

 

 

§ 28

 1. Biblioteka nie wypożycza innym bibliotekom dzieł rzadkich i o wyjątkowej wartości, bieżących roczników czasopism, pozycji z księgozbioru podręcznego oraz pozycji jednoegzemplarzowych.
 2. W wypadku uszkodzenia dokumentu biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu egzemplarza o tym samym tytule i tego samego wydania.

 

§ 29

Czytelnik zostaje powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo o dostępności zamawianych materiałów i terminie ich zwrotu.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 30

Nieprzestrzeganie przez Czytelnika niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do korzystania z usług Biblioteki .

 

§ 31

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora lub Wicedyrektora Biblioteki.

 

§ 32

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022r.

 

 

 

Zarządzenie Nr 24a/2020

Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

z dnia 12.06.2020 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw dostępności

w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie

 I

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) zarządzam, co następuje

 1. Powołuję zespół do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą:

 

 • Przewodniczący Zespołu – Pani Elżbieta Szewczyk – kierownik wydziału Informacyjno - Bibliograficznego;
 • Członek Zespołu do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej – Pan Robert Gałan – n-l bibliotekarz;
 • Członek Zespołu do spraw dostępności architektonicznej – Pan Tadeusz Głowiński – specjalista ds. gospodarczych;
 • Członek Zespołu do spraw dostępności cyfrowej – Pan Tomasz Witos – informatyk;

 

 1. Członkowie Zespołu realizują zadania wyznaczone przez Przewodniczącego.       

 

 II

Do zadań Przewodniczącego należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca  2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności:

 

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 cytowanej wyżej ustawy;
 • monitorowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • sporządzanie, przy współpracy z Zespołem, raportu o stanie  zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacji raportu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie – w terminach ustawowych;
 • przygotowywanie, przy współpracy z Zespołem sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie;
 • przedstawianie Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie bieżących informacji o podejmowanych działaniach  z zakresu realizowanych zadań raz na kwartał – w  terminie 15 dni od zakończenia kwartału.

 

III

Wyznaczam  termin na przygotowanie planu działania  na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 zgodnie z wymaganiami określonymi w  art. 6 ustawy do 31.07.2020 r.

IV

Zobowiązuję  pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Przewodniczącemu oraz Zespołowi w zakresie realizowanych zadań i podejmowanych działań.  

V

Przewodniczący w zakresie realizowania zadań, o których mowa w § 3, podlega Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.

VI

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j. 19 czerwca 2020) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania

wynikające

z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

1

 

Powołanie Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie            

Wydanie Zarządzenia przez Dyrektora

II kwartał 2020

2

Przygotowanie planu działania na rzecz

poprawy dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami

Zespół

Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14

ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o

zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami.

Do 31.07.2020

3

Sporządzenie deklaracji dostępności i zamieszczenie jej na stronach internetowych

T. Witos

M. Machowicz

 

Opracowanie deklaracji dostępności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Do 30.09.2020

4

 

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym

T. Witos

 

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie informacji dotyczącej osób wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami – członków Zespołu roboczego

Do 30.09.2020

5

 

Dokonanie analizy warunków architektonicznych pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

 T. Głowiński

Przygotowanie audytu warunków architektonicznych i wnioski

Do 31.12.2020

6

 

Analiza dostępności cyfrowej dla osób ze specjalnymi potrzebami

T. Witos

Audyt wewnętrzny WCAG i wnioski

Do 31.12.2020

7

 

Analiza dostępności informacyjno- komunikacyjnej dla osób ze specjalnymi potrzebami

R. Gałan

Audyt wewnętrzny warunków dostępności informacyjno- komunikacyjnej

Do 31.12.2020

8

 

Stworzenie nowej strony internetowej biblioteki dostosowanej do wytycznych ustawy o dostępności cyfrowej 

T. Witos

M. Machowicz

 

Zaprojektowanie strony internetowej oraz dostosowanie treści, grafik, struktury semantycznej do wytycznych ustawy o dostępności cyfrowej 

Styczeń 2021

9

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w lokalu Biblioteki

Zespół ds. dostępności

 

Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, instruktaż/szkolenie udzielania pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami dla pracowników

Styczeń 2021

10

Zebranie danych do raportu

E. Szewczyk

Analiza danych z zespołem ds. dostępności

 

Do 26.02.2021

11

 

Przekazanie danych do raportu po analizie wewnętrznej

 

Dyrektor

 

Analiza danych z Dyrektorem

 

Do 15.03.2021

12

 

Dostosowanie Biblioteki dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wdrażanie wniosków z audytów

 

Dyrektor

Zapewnienie optymalnego wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób. Bieżący monitoring

Do 2023

 

 I. Postanowienia ogólne

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479, z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych /RODO/ (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r.,
  369);
 5. Statut Biblioteki Pedagogicznej.

 

§ 1

 1. Prawo do korzystania z usług Biblioteki mają:
 2. NAUCZYCIELE,
 3. STUDENCI,
 4. UCZNIOWIE (niepełnoletni uczniowie za poręczeniem rodzica/opiekuna prawnego),
 5. INNI czytelnicy.
 6. Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne.

 

II. Udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu

§ 2

 

 1. Z Internetu można korzystać w godzinach pracy Czytelni
 2. Aby skorzystać z Internetu należy okazać dokument tożsamości lub kartę biblioteczną w celach statystycznych.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece pedagogicznej służą do celów edukacyjnych, dydaktycznych, naukowych i informacyjnych.
 4. Dozwolone jest:
 • wyszukiwanie informacji na różnych portalach,
 • korzystanie z bibliotecznych baz danych i katalogów,
 • korzystanie wyłącznie z zainstalowanych programów,
 • zapisywanie danych na własnych nośnikach,
 1. Zabrania się:
 2. instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 3. ściągania plików muzycznych i filmów, programów oraz dokumentów łamiących bądź naruszających prawo autorskie,
 4. korzystania z komputera w celach zarobkowych.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez dyżurującego nauczycielem bibliotekarza.
 6. Pracę przy komputerze należy zakończyć 15 minut przed zakończeniem pracy Czytelni.
 7. Zauważone nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić dyżurującemu nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik.
 9. W przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu, dyżurujący bibliotekarz maprawo do natychmiastowego przerwania sesji.

 

§ 3

 

 1. Użytkownik może korzystać w Czytelni z własnych urządzeń mobilnych i bezpłatnej sieci Wi-Fi.

 

 

III. Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

§ 4

 

 

 1. Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie (zwana dalej CBP) jest systemem informacyjno - wyszukiwawczym Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, tworzonym przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.
 2. Celem CBP jest digitalizowanie, archiwizowanie i udostępnianie w wersji cyfrowej wybranych dokumentów bibliotecznych. (domena publiczna, dokumenty z licencją).

 

 

§ 5

 1. Obiekty cyfrowe zamieszczane w CBP stanowią własność intelektualną i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.
 2. Autorzy, których dzieła znajdują się w zasobach BP mogą wyrazić swoją zgodę na publikację utworu w CBP poprzez podpisanie umowy licencyjnej precyzującej warunki udostępniania.
 3. W przypadku, gdy do Biblioteki wpłynie uzasadniony protest związany z prawem autorskim, opublikowane wcześniej dzieło zostanie natychmiast przeniesione do archiwum zamkniętego (dostępnego wyłącznie w Czytelni).

 

§ 6

 

 1. Z zasobów CBP w Chełmie może korzystać każda osoba znajdująca się w dowolnym miejscu i mająca dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet.
 2. Zbiory CBP udostępniane są 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 3. Każdy użytkownik ma prawo do swobodnego dostępu do opublikowanych materiałów, jeśli nie mają one zabezpieczeń wynikających z decyzji właściciela praw majątkowych.
 4. Obiekty cyfrowe znajdujące się CBP służą przede wszystkim do celów naukowych, dydaktycznych oraz edukacyjnych i mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnego użytku.
 5. Kopiowanie obiektów cyfrowych zamieszczonych w CBP jest dozwolone pod warunkiem, że publikacja ich treści nie będzie miała znamion działalności komercyjnej i zostanie zaopatrzona w informację o źródle pochodzenia obiektu wraz z odsyłaczem do odpowiedniej strony CBP.

 

 

 

IV. Biblioteczna Platforma Zdalnej Edukacji

Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

§ 7

 

 1. Platforma Zdalnej Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie zwana dalej platformą e-learningową to system informatyczny wspierający proces dydaktyczny w ramach doskonalenia realizowanego przez Bibliotekę służący do nauki w trybie online, w tym do przeprowadzania bezpłatnych szkoleń, kursów zdalnych, lekcji, konferencji, przechowywania materiałów dydaktycznych, itp.
 2. W regulaminie i na platformie e-learningowej stosuje się następujące określenia:
 3. Administrator – osoba odpowiedzialna za poprawne działanie platformy e-learningowej;
 4. Biblioteka – Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie;
 5. Gość – osoba posiadająca uprawnienia do przeglądania kursów, które nie wymagają zapisów;
 6. konto Użytkownika – dane osobowe osoby korzystającej z platformy;
 7. Prowadzący – Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu lub szkolenia na platformie e-learningowej;
 8. Uczestnik – Użytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie;
 9. Użytkownik – osoba posiadająca konto na platformie e-learningowej.

 

§ 8

 1. Właścicielem platformy e-learningowej jest Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie.
 2. Platforma e-learningowa Biblioteki służy celom samokształceniowym i wymianie informacji edukacyjnych.
 3. Materiały zamieszczane na platformie e-learningowej kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, uczniów oraz innych zainteresowanych.
 4. Rejestracja na platformie e-learningowej wymaga akceptacji warunków Regulaminu.
 5. Zabrania się wykorzystywania platformy e-learningowej w sposób odbiegający od jej przeznaczenia, w szczególności w sposób naruszający polskie prawo lub dobre imię innych Użytkowników.

 

§ 9

 1. Materiały dydaktyczne umieszczone na platformie e-learningowej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0. Polska, jeśli nie zostały oznaczone inaczej.

 

§ 10

 

 1. Użytkownika korzystającego z platformy e-learningowej obowiązują zasady netykiety.
 2. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami Regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem kursu.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia swojego profilu prawdziwymi danymi osobowymi: imię, nazwisko, adres e-mail, które są niezbędne do rejestracji na platformie e-learningowej i korzystania z jej zasobów. Do profilu może zostać dołączone zdjęcie Użytkownika.
 4. Biblioteka nie odpowiada za szkody, jakie Użytkownik poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej.
 5. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z korzystaniem z platformy e-learningowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

V. Postanowienia końcowe

§ 11

 

Nieprzestrzeganie przez czytelnika niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do korzystania z usług Biblioteki .

 

§ 12

 

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora lub Wicedyrektora

 

§ 13

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania zbiorów

bibliotecznych przez BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w zintegrowanym

systemie bibliotecznym PROLIB

 

 

 

Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Bibliotekę

 

 

 1. Za każdy dzień zwłoki w zwrocie materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera opłatę pieniężną w wysokości 0,10 groszy od każdego woluminu.
 2. Za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne czytelnik zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości aktualnej wartości rynkowej zagubionego materiału bibliotecznego (za wartość rynkową materiału bibliotecznego przyjmuje się średnią cenę z 3 ofert księgarni internetowych), a gdy ta wartość nie jest możliwa do ustalenia - kwotę nie mniejszą niż 40 zł.