Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.),
 • Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2017 1086),
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205 poz. 1283),
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

TYP JEDNOSTKI

 

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie jest publiczną placówką oświatową, obejmującą zakresem działania teren miasta Chełm, powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego.

 

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie. Samorząd Województwa Lubelskiego jako organ prowadzący zapewnia środki finansowe oraz kadrowe i organizacyjne warunki do realizacji zadań.

 

KATEGORIE CZYTELNIKÓW

 

Biblioteka udostępnia zbiory wszystkim nauczycielom, studentom oraz innym czytelnikom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin udostępniania i usług.

 

ORGANY BIBLIOTEKI

 

Dyrektor, który kieruje działalnością biblioteki i jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

 

Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.

 

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz upowszechnianie informacji pedagogicznej.

 

Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

Udzielanie pomocy bibliotekom szkolnym w realizacji zadań merytorycznych i dydaktyczno-wychowawczych.

 

Współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi

 

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

 

Prowadzenie różnych form działalności kulturalnej, mającej na celu rozwijanie zainteresowań nauczycieli i uczniów (np.: wystawy, spotkania, konkursy i inne).

 

Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie korzystania przez uczniów z warsztatu informacyjnego biblioteki.

 

Rozwijanie zainteresowań i zaspokajania potrzeb czytelniczych nauczycieli wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych.

 

Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

 

Organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza - w zależności od możliwości i potrzeb.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 • Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
 • Wydział Wypożyczalni Książek,
 • Wydział Czytelni,
 • Wydział Zbiorów Specjalnych,
 • Wydział Informacyjno-Bibliograficzny,
 • Centrum Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

 

ZADANIA WYDZIAŁÓW

 

Wydział Gromadzenia i Opracowanie Zbiorów:

 • gromadzenie zbiorów biblioteki,
 • opracowanie formalne i treściowe zbiorów,
 • budowa katalogu bibliotecznego i kartoteki,
 • ewidencja nabytków i ubytków,
 • przekazywanie zaewidencjonowanych i opracowanych materiałów bibliotecznych do poszczególnych agend biblioteki,
 • planowanie pracy, sprawozdawczość, dokumentowanie pracy wydziału oraz prowadzenie powierzonej dokumentacji bibliotecznej,
 • udzielanie informacji bibliograficznych i bibliograficznych,
 • wspomaganie szkół i placówek – praca dydaktyczno-wychowawcza,
 • wspomaganie bibliotek szkolnych,
 • diagnozowanie potrzeb czytelników,
 • popularyzacja zbiorów i usług.

 

Wydział Wypożyczalni Książek:

 • udostępnianie zbiorów,
 • ochrona i zabezpieczenie zbiorów,
 • popularyzacja zbiorów i usług,
 • pozyskiwanie dezyderatów czytelniczych,
 • udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych,
 • wspomaganie szkół i placówek – praca dydaktyczno-wychowawcza,
 • wspomaganie bibliotek szkolnych,
 • diagnozowanie potrzeb czytelniczych,
 • planowanie pracy, sprawozdawczość, dokumentowanie pracy wydziału,
 • budowanie bazy czytelników i ochrona danych osobowych.

 

Wydział Czytelni:

 • gromadzenie i opracowanie czasopism,
 • udostępnianie prezencyjne zbiorów,
 • realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • pozyskiwanie dezyderatów czytelniczych,
 • tworzenie biblioteki cyfrowej,
 • ochrona i zabezpieczenie zbiorów,
 • udostępnianie stanowisk z dostępem do Internetu,
 • skanowanie materiałów zamówionych przez czytelników,
 • udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych,
 • wspomaganie szkół i placówek – praca dydaktyczno-wychowawcza,
 • wspomaganie bibliotek szkolnych,
 • diagnozowanie potrzeb czytelników,
 • planowanie pracy, sprawozdawczość, dokumentowanie pracy wydziału,
 • popularyzacja zbiorów i usług,
 • ochrona danych osobowych czytelników.

 

Wydział Zbiorów Specjalnych:

 • udział w gromadzeniu zbiorów specjalnych,
 • udostępnianie zbiorów specjalnych,
 • udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych,
 • wspomaganie szkół i placówek – praca dydaktyczno-wychowawcza,
 • wspomaganie bibliotek szkolnych,
 • diagnozowanie potrzeb czytelników,
 • ochrona i zabezpieczenie zbiorów,
 • budowa bazy czytelników i ochrona danych osobowych,
 • planowanie pracy, sprawozdawczość, dokumentowanie pracy wydziału oraz prowadzenie powierzonej dokumentacji,
 • obsługa sali projekcyjnej,
 • popularyzacja zbiorów i usług,
 • budowa warsztatu informacyjnego wydziału,
 • budowa bazy czytelników i ochrona danych osobowych.

 

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny:

 • opracowanie formalne i rzeczowe artykułów z czasopism,
 • budowa katalogu bibliotecznego i kartoteki,
 • sporządzanie zestawień bibliograficznych na zamówienie czytelników indywidualnych i placówek oświatowych
 • udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych,
 • organizacja działalności wystawienniczej placówki,
 • wspomaganie szkół i placówek – praca dydaktyczno-wychowawcza,
 • wspomaganie bibliotek szkolnych,
 • diagnozowanie potrzeb czytelników,
 • planowanie pracy, sprawozdawczość, dokumentowanie pracy wydziału oraz planowanie powierzonej dokumentacji bibliotecznej,
 • popularyzacja zbiorów i usług.

 

Centrum Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych:

 • wspomaganie szkół i placówek – praca dydaktyczno-wychowawcza ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK),
 • wspomaganie bibliotek szkolnych,
 • prowadzenie szkoleń e-learningowych dla różnych grup użytkowników na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów głównie z zakresu TIK dla nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie (w ramach WDN),
 • promowanie placówki w środowisku (strona www, kronika biblioteczna, portale społecznościowe),
 • skanowanie materiałów zamówionych przez czytelników,
 • udostępnianie oraz obsługa sal i sprzętu komputerowo-multimedialnego na lekcje, zajęcia, szkolenia itp.,
 • udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych,
 • diagnozowanie potrzeb czytelników,
 • planowanie pracy, sprawozdawczość, dokumentowanie pracy wydziału oraz planowanie powierzonej dokumentacji bibliotecznej.

 

ZADANIA KIEROWNIKÓW

 

 1. Samodzielnie organizuje i koordynuje pracę wydziału i nauczycieli bibliotekarzy.
 2. Opracowuje plan pracy uzgadniając propozycje pracowników wydziału.
 3. Dokonuje ewaluacji pracy wydziału.
 4. Przygotowuje analizy, statystyki i informacje na potrzeby organu prowadzącego i nadzorującego.
 5. Występuje do dyrektora z wnioskami w sprawie nagród, odznaczeń i kar.
 6. Ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem placówki za realizację zadań wydziału.

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

 

 1. Realizuje zadania biblioteczne i dydaktyczne wynikające z planu pracy i zakresu czynności służbowych.
 2. Podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez samokształcenie i uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym zewnętrznym i wewnętrznym.
 3. Ponosi odpowiedzialność przed kierownikiem wydziału za realizację przydzielonych zadań.
 4. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników pedagogicznych określają przydziały czynności służbowych.

 

GROMADZENIE, EWIDENCJA I KONTROLA ZBIORÓW:

 

Doborem i zakupem zbiorów do Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie zajmuje się Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów; doborem i prenumeratą czasopism zajmuje się Czytelnia.

 

Gromadzenie zbiorów w bibliotece prowadzone jest w sposób przemyślany i systematyczny.

 

Proces gromadzenie zbiorów uwzględnia:

 • zakupy różnego rodzaju materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, wydawnictwa audiowizualne i multimedialne),
 • liczbę egzemplarzy poszczególnych tytułów, uzależnioną od liczby czytelników, aktualnych potrzeb środowiska, warunków lokalowych biblioteki,
 • środki finansowe przewidziane na zakupy nowości w budżecie biblioteki.

 

Gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru odbywa się poprzez:

 • zakupy materiałów bibliotecznych,
 • prenumeratę czasopism,
 • dary otrzymane przez autorów, wydawców, instytucji lub osób prywatnych,
 • zwroty (ekwiwalent) za materiały zagubione przez czytelników.

 

Zakupy zbiorów bibliotecznych i prenumerata czasopism:

 • Zakupu książek, zbiorów specjalnych i czasopism nie obejmuje procedura zamówień publicznych.
 • Zakupu zbiorów bibliotecznych dokonuje się z tzw. „wolnej ręki” w wybranym wydawnictwie, księgarni lub hurtowni. Wybiera się takich kontrahentów, którzy oferują najkorzystniejsze dla biblioteki warunki zakupu (upusty cenowe, bezpłatny transport do biblioteki, gratis itp.).
 • Zamówione zbiory są dostarczane do Biblioteki wraz z faktura VAT. Po zarejestrowaniu przez Sekretariat (pieczątka z datą wpływu) przekazywane są wraz z fakturą do Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów lub do Czytelni (w przypadku prenumeraty czasopism).
 • Po sprawdzeniu przez pracowników Wydziału zapisów z faktury ze stanem faktycznym, zbiory są inwentaryzowane i opracowywane w komputerowym systemie bibliotecznym.
 • Kierownik Wydziału opisuje fakturę, umieszczając na niej numery inwentarzowe, pod którymi zbiory zostały wpisane do inwentarzy. Opisaną fakturę przekazuje do księgowości.

 

Dary:

 • Materiały pochodzące z darów, które mają być włączone do zbiorów bibliotecznych, ewidencjonuje się na podstawie dołączonych dowodów przekazania.
 • Dla materiałów wpływających do Biblioteki bez dokumentu towarzyszącego, które mają być włączone do zbiorów, sporządza się wykazy wpływów, przy każdej jednostce ewidencyjnej podając jej wartość.
 • W przypadku materiałów otrzymanych bezpłatnie i nieposiadających informacji o cenie oraz opracowanych lub wytworzonych w bibliotece, podaje się bieżącą szacunkową wartość nabycia, którą ustala się na podstawie wyceny opracowanej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora biblioteki.

 

Zwroty (ekwiwalent) za materiały zagubione przez czytelnika:

 • Dla zbiorów zagubionych przez czytelnika, za które biblioteka otrzymała inne materiały lub zapłatę, sporządza się protokół ubytków, którego drugi egzemplarz jest dowodem wpływów dla materiałów otrzymanych jako ekwiwalent.

 

Ewidencja zbiorów bibliotecznych obejmuje:

 • sumaryczną i szczegółową ewidencję wpływów,
 • finansowo-księgową ewidencję wpływów i ubytków.

 

Kontrola zbiorów:

 • Kontrola zbiorów, czyli inwentaryzacja, prowadzona jest w oparciu o zasady określone w Rozporządzaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008 Nr 205 poz. 1283).
 • Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych jest spisem z natury prowadzonym metoda skontrum i polega na:

        - porównaniu zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym,

        - stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym zbiorów,

        - ustalenie ewentualnych braków.

 

 • Terminy przeprowadzania skontrum:

       - co najmniej raz na 5 lat przy wolnym dostępie do zbiorów,

       - w sposób ciągły, gdy zbiory przekraczają 100 tys. jednostek ewidencyjnych i brak wolnego dostępu do zbiorów,

       - w przypadku zdarzeń losowych (zalanie, pożar, inne).

 

CZAS PRACY

 

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie jest czynna codziennie (oprócz niedziel i świąt) w godzinach 8:00 – 18:00, w soboty 8:00 – 15:00; w okresie ferii i wakacji od poniedziałku do piątku od 8:00 – 15:00.

 

O każdorazowej zmianie czasu pracy Biblioteki uprzedza się czytelników poprzez odrębne zawiadomienie.

 

W szczególnych przypadkach Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć Bibliotekę na czas określony lub skrócić czas pracy.

 

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu  31.08.2018 r.