I. Postanowienia ogólne

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479, z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych /RODO/ (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r.,
  369);
 5. Statut Biblioteki Pedagogicznej.

 

§ 1

 1. Prawo do korzystania z usług Biblioteki mają:
 2. NAUCZYCIELE,
 3. STUDENCI,
 4. UCZNIOWIE (niepełnoletni uczniowie za poręczeniem rodzica/opiekuna prawnego),
 5. INNI czytelnicy.
 6. Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne.

 

II. Udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu

§ 2

 

 1. Z Internetu można korzystać w godzinach pracy Czytelni
 2. Aby skorzystać z Internetu należy okazać dokument tożsamości lub kartę biblioteczną w celach statystycznych.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece pedagogicznej służą do celów edukacyjnych, dydaktycznych, naukowych i informacyjnych.
 4. Dozwolone jest:
 • wyszukiwanie informacji na różnych portalach,
 • korzystanie z bibliotecznych baz danych i katalogów,
 • korzystanie wyłącznie z zainstalowanych programów,
 • zapisywanie danych na własnych nośnikach,
 1. Zabrania się:
 2. instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 3. ściągania plików muzycznych i filmów, programów oraz dokumentów łamiących bądź naruszających prawo autorskie,
 4. korzystania z komputera w celach zarobkowych.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez dyżurującego nauczycielem bibliotekarza.
 6. Pracę przy komputerze należy zakończyć 15 minut przed zakończeniem pracy Czytelni.
 7. Zauważone nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić dyżurującemu nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik.
 9. W przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu, dyżurujący bibliotekarz maprawo do natychmiastowego przerwania sesji.

 

§ 3

 

 1. Użytkownik może korzystać w Czytelni z własnych urządzeń mobilnych i bezpłatnej sieci Wi-Fi.

 

 

III. Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

§ 4

 

 

 1. Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie (zwana dalej CBP) jest systemem informacyjno - wyszukiwawczym Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, tworzonym przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.
 2. Celem CBP jest digitalizowanie, archiwizowanie i udostępnianie w wersji cyfrowej wybranych dokumentów bibliotecznych. (domena publiczna, dokumenty z licencją).

 

 

§ 5

 1. Obiekty cyfrowe zamieszczane w CBP stanowią własność intelektualną i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.
 2. Autorzy, których dzieła znajdują się w zasobach BP mogą wyrazić swoją zgodę na publikację utworu w CBP poprzez podpisanie umowy licencyjnej precyzującej warunki udostępniania.
 3. W przypadku, gdy do Biblioteki wpłynie uzasadniony protest związany z prawem autorskim, opublikowane wcześniej dzieło zostanie natychmiast przeniesione do archiwum zamkniętego (dostępnego wyłącznie w Czytelni).

 

§ 6

 

 1. Z zasobów CBP w Chełmie może korzystać każda osoba znajdująca się w dowolnym miejscu i mająca dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet.
 2. Zbiory CBP udostępniane są 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 3. Każdy użytkownik ma prawo do swobodnego dostępu do opublikowanych materiałów, jeśli nie mają one zabezpieczeń wynikających z decyzji właściciela praw majątkowych.
 4. Obiekty cyfrowe znajdujące się CBP służą przede wszystkim do celów naukowych, dydaktycznych oraz edukacyjnych i mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnego użytku.
 5. Kopiowanie obiektów cyfrowych zamieszczonych w CBP jest dozwolone pod warunkiem, że publikacja ich treści nie będzie miała znamion działalności komercyjnej i zostanie zaopatrzona w informację o źródle pochodzenia obiektu wraz z odsyłaczem do odpowiedniej strony CBP.

 

 

 

IV. Biblioteczna Platforma Zdalnej Edukacji

Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

§ 7

 

 1. Platforma Zdalnej Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie zwana dalej platformą e-learningową to system informatyczny wspierający proces dydaktyczny w ramach doskonalenia realizowanego przez Bibliotekę służący do nauki w trybie online, w tym do przeprowadzania bezpłatnych szkoleń, kursów zdalnych, lekcji, konferencji, przechowywania materiałów dydaktycznych, itp.
 2. W regulaminie i na platformie e-learningowej stosuje się następujące określenia:
 3. Administrator – osoba odpowiedzialna za poprawne działanie platformy e-learningowej;
 4. Biblioteka – Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie;
 5. Gość – osoba posiadająca uprawnienia do przeglądania kursów, które nie wymagają zapisów;
 6. konto Użytkownika – dane osobowe osoby korzystającej z platformy;
 7. Prowadzący – Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu lub szkolenia na platformie e-learningowej;
 8. Uczestnik – Użytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie;
 9. Użytkownik – osoba posiadająca konto na platformie e-learningowej.

 

§ 8

 1. Właścicielem platformy e-learningowej jest Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie.
 2. Platforma e-learningowa Biblioteki służy celom samokształceniowym i wymianie informacji edukacyjnych.
 3. Materiały zamieszczane na platformie e-learningowej kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, uczniów oraz innych zainteresowanych.
 4. Rejestracja na platformie e-learningowej wymaga akceptacji warunków Regulaminu.
 5. Zabrania się wykorzystywania platformy e-learningowej w sposób odbiegający od jej przeznaczenia, w szczególności w sposób naruszający polskie prawo lub dobre imię innych Użytkowników.

 

§ 9

 1. Materiały dydaktyczne umieszczone na platformie e-learningowej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0. Polska, jeśli nie zostały oznaczone inaczej.

 

§ 10

 

 1. Użytkownika korzystającego z platformy e-learningowej obowiązują zasady netykiety.
 2. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami Regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem kursu.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia swojego profilu prawdziwymi danymi osobowymi: imię, nazwisko, adres e-mail, które są niezbędne do rejestracji na platformie e-learningowej i korzystania z jej zasobów. Do profilu może zostać dołączone zdjęcie Użytkownika.
 4. Biblioteka nie odpowiada za szkody, jakie Użytkownik poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej.
 5. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z korzystaniem z platformy e-learningowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

V. Postanowienia końcowe

§ 11

 

Nieprzestrzeganie przez czytelnika niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do korzystania z usług Biblioteki .

 

§ 12

 

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora lub Wicedyrektora

 

§ 13

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022r.