Załącznik do Regulaminu Biblioteki zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną

Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie w dniu 31.08.2018 r.

 

 

§ 1

I. Postanowienia ogólne

 

1. Zbiory biblioteczne udostępnia się:

 • poprzez wypożyczenia poza Bibliotekę czytelnikom indywidualnym, w Wypożyczalni Książek i Wydziale Zbiorów Specjalnych,
 • na miejscu w Czytelni,
 • poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

§ 2

 

1. Prawo do korzystania z usług Biblioteki mają w szczególności:

 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowo- wychowawczych Chełma i powiatu chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego
 • nauczyciele emeryci
 • studenci
 • uczniowie
 • inni czytelnicy:

       - osoby prowadzące działalność edukacyjną,

       - słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

       - pracownicy administracji szkolnej, resortu kultury, opieki społecznej i żłobków,

       - wychowawcy rodzinnych domów dziecka i zakładów karnych,

       - kuratorzy sądowi.

 •  Biblioteka może odmówić korzystania ze zbiorów i usług osobom nieprzestrzegającym regulaminu i powszechnie przyjętych norm współżycia społecznego.

 

§ 3

 

1. Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie jest czynna codziennie (oprócz niedziel i świąt): w godzinach 8:00 – 18:00, w soboty 8:00 – 15:00, w okresie ferii i wakacji 8:00 – 15:00.

2. O każdorazowej zmianie czasu pracy Biblioteki uprzedza się czytelników poprzez odrębne zawiadomienie.

3. W szczególnych przypadkach Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć Bibliotekę na czas określony.

 

§ 4

 

1. Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne.

2. Czytelnicy mogą wspomagać Bibliotekę poprzez indywidualne wpłaty darowizn oraz przekazywanie zbiorów.

 

§ 5

1. Użytkownikowi korzystającemu ze sprzętu komputerowego Biblioteki zabrania się wprowadzania zmian w jego konfiguracji, w tym instalowania gier i innego oprogramowania, łamania zabezpieczeń systemu oraz samowolnego usuwania usterek.

 

2. Korzystający ze zbiorów i katalogów Biblioteki mają obowiązek szanowania udostępnianych materiałów oraz warsztatu informacyjnego i są odpowiedzialni za wszelkie straty i braki powstałe z ich winy. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, czytelnik ma obowiązek zauważone defekty zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

§ 6

 

1. Informacje o zbiorach Biblioteki można uzyskać poprzez komputerowy katalog online.

 

2. Informacji bibliotecznych i bibliograficznych udzielają nauczyciele bibliotekarze.

 

 

II. Udostępnianie zbiorów w Wydziale Wypożyczalni Książek i Wydziale Zbiorów Specjalnych.

 

 

§ 7

 

1. Prawo do wypożyczania czytelnicy uzyskują z chwilą wypełnienia karty czytelnika na podstawie:

 • Nauczyciel - dowód osobisty oraz dokument potwierdzający zatrudnienie,
 • Student – dowód osobisty oraz legitymacja studencka,
 • Uczeń pełnoletni – dowód osobisty, legitymacja szkolna,
 • Uczeń niepełnoletni – legitymacja szkolna, poręczenie rodzica,
 • Inni – ważny dokument tożsamości.

2. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia go do osobistego korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych.

 

§ 8

 

1. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie nauczyciela bibliotekarza.

2. Czytelnik może otrzymać bezpłatny duplikat karty bibliotecznej.

 

§ 9

 

1. Utrata uprawnień do wypożyczania następuje:

 • Na życzenie czytelnika, po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki,
 • W wyniku decyzji dyrektora Biblioteki, np. w przypadku uporczywego naruszania Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki.

 

§ 10

 

1. Biblioteka jednorazowo wypożycza maksymalnie 7 woluminów na okres jednego miesiąca.

2. Biblioteka jednorazowo wypożycza maksymalnie po 4 egzemplarze zbiorów specjalnych, to jest:

 • Filmy, dokumenty elektroniczne na okres 48 godzin,
 • Taśmy magnetofonowe, płyty CD, przeźrocza, zbiory ilustracyjne – na okres jednego miesiąca.

3. Czytelnik może prolongować termin zwrotu wypożyczonych woluminów na kolejny okres o ile nie jest on zarezerwowany przez innego użytkownika Biblioteki.

 

§ 11

 

1. Zbiory biblioteczne można zamówić i prolongować poprzez:

 • Katalog OPAC WWW,
 • Telefonicznie,
 • Pocztę elektroniczną,
 • Osobiście,
 • Komunikatory i portale społecznościowe.

 

§ 12

 

1. W przypadku niedotrzymania przez czytelnika terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów Biblioteka stosuje następujące rygory:

 • indywidualne upomnienie ustne (telefoniczne), pisemne.
 • kary pieniężne naliczane:

       - przypadku zbiorów wypożyczanych na miesiąc liczoną od 16 dnia zwłoki w kwocie 0,03 zł za każdą dobę.

       - w przypadku zbiorów wypożyczanych na 2 doby – 0,03 zł liczoną od pierwszego dnia zwłoki.

 • Utrata prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki (na czas określony przez dyrektora placówki)

 

§ 13

 

1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest:

 • odkupić identyczny egzemplarz,
 • odkupić zbiór w nowym wydaniu,
 • odkupić inny tytuł książki po uzgodnieniu z dyżurującym nauczycielem bibliotekarzem po akceptacji Dyrektora,
 • wnieść na rzecz Biblioteki kwotę pieniężną, w wysokości aktualnej wartości rynkowej zagubionego zbioru (za wartość rynkową zbioru przyjmuje się średnią cenę z 3 ofert księgarni internetowych), a gdy ta wartość nie jest możliwa do ustalenia - kwotę nie mniejszą niż 30 zł*.

* Kwota ustalana jest na podstawie średniej wartości zbioru zakupionego przez Bibliotekę w poprzednim roku zaokrąglonej do pełnych dziesiątek w górę.

 

 

III. Udostępnianie zbiorów oraz świadczenie usług w Czytelni

 

§ 14

 

1. Do korzystania z usług Czytelni są uprawnione osoby zainteresowane zbiorami zgromadzonymi w Bibliotece.

2. Warunkiem korzystania z Czytelni jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości w celu rejestracji w zeszycie odwiedzin.

3. Czytelnik korzysta z księgozbioru Czytelni, czasopism, zbiorów multimedialnych.

4. Czytelnik może korzystać również ze zbiorów będących na stanie wypożyczalni książek oraz materiałów wypożyczonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (Rozdział IV).

5. Zbiory udostępniane są prezencyjnie na miejscu, bez możliwości wynoszenia ich na zewnątrz biblioteki.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypożyczanie materiałów bibliotecznych na czas zamknięcia Biblioteki:

 • Na noc
 • Na weekend

7. W przypadku wypożyczenia na noc lub na weekend obowiązują następujące zasady:

 • „na noc” nie więcej niż 2 woluminy, nie wcześniej niż jedną godzinę przed zamknięciem Biblioteki; zwrot musi nastąpić do godz. 9.00 dnia następnego,
 • „na weekend” nie więcej niż 3 woluminy; wypożyczenie możliwe jest ostatniego dnia pracy Biblioteki przed przerwą, nie wcześniej niż na jedną godzinę przed jej zamknięciem, a zwrot musi być dokonany do godziny 9.00 pierwszego dnia pracy po przerwie.

8. Zbiory udostępniane są na podstawie czytelnie wypełnionego rewersu.

9. Po skorzystaniu z udostępnionych zbiorów, czytelnik zwraca je dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

§ 15

 

1. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

 • pozostawienia wierzchnich okryć, teczek, toreb, siatek itp. w szatni lub miejscu do tego wyznaczonym;
 • pozostawienia dyżurnemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej, której odbiór następuje po zwróceniu materiałów bibliotecznych i/lub zakończeniu korzystania ze stanowisk komputerowych;
 • okazania dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych;
 • zachowania ciszy i nieprowadzenia rozmów telefonicznych;
 • niespożywania posiłków i napojów.

 

 

IV. Wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

§ 16

 

1. Na życzenie użytkownika Biblioteka może sprowadzić z innych bibliotek krajowych materiały, których nie posiada w swoich zbiorach. Koszty przesyłki naliczane według stawek Poczty Polskiej pokrywa użytkownik.

2. Sprowadzone materiały biblioteczne udostępniane są wyłącznie w Czytelni.

 

§ 17

 

1. Na życzenie innych bibliotek i instytucji Biblioteka wypożycza własne materiały biblioteczne.

2. Podstawę wypożyczenia stanowią rewers lub pismo, które oprócz opisu bibliograficznego powinny zawierać:

 • pieczątkę, adres i kod pocztowy biblioteki lub instytucji;
 • datę i podpis osoby uprawionej do wystawienia rewersu lub pisma;

3. Zamówienia można składać również pocztą elektroniczną, ale oryginał rewersu lub pisma należy także przesłać pocztą.

4. Biblioteka lub instytucja zamawiająca obowiązana jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, osobiście lub pocztą – przesyłką wartościową lub poleconą według stawek Poczty Polskiej.

 

 

V. Udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu

 

§ 18

 

1. Korzystanie z Internetu w Czytelni jest bezpłatne.

2. Z Internetu można korzystać w godzinach pracy Czytelni.

3. Aby skorzystać z Internetu należy okazać dokument tożsamości w celu rejestracji w zeszycie odwiedzin.

4. Stanowiska komputerowe w bibliotece pedagogicznej służą do celów edukacyjnych, dydaktycznych, naukowych i informacyjnych.

5. Dozwolone jest:

 • wyszukiwanie informacji na różnych portalach,
 • korzystanie z bibliotecznych baz danych i katalogów,
 • korzystanie wyłącznie z zainstalowanych programów,
 • zapisywanie danych na własnych nośnikach,

6. Zabrania się:

 • instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 • ściągania plików muzycznych i filmów, programów oraz dokumentów łamiących bądź naruszających prawo autorskie,
 • korzystania z komputera w celach zarobkowych.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez dyżurującego nauczycielem bibliotekarza.

8. Pracę przy komputerze należy zakończyć 15 minut przed zakończeniem pracy Czytelni.

9. Zauważone nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić dyżurującemu nauczycielowi bibliotekarzowi.

10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik.

11. W przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu, dyżurujący bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.

 

§ 19

 

1. Użytkownik może korzystać w Czytelni z własnych urządzeń mobilnych i bezpłatnej sieci Wi-Fi.

 

 

VI. Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

 

§ 20

 

1. Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie (zwana dalej CBP) jest systemem informacyjno-wyszukiwawczym Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie tworzonym przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.

2. Celem CBP jest digitalizowanie, archiwizowanie i udostępnianie w wersji cyfrowej wybranych dokumentów bibliotecznych. (domena publiczna, dokumenty z licencją).

 

§ 21

 

1. Obiekty cyfrowe zamieszczane w CBP stanowią własność intelektualną i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.

2. Autorzy, których dzieła znajdują się w zasobach BP mogą wyrazić swoją zgodę na publikację utworu w CBP poprzez podpisanie umowy licencyjnej precyzującej warunki udostępniania.

3. W przypadku, gdy do Biblioteki wpłynie uzasadniony protest związany z prawem autorskim, opublikowane wcześniej dzieło zostanie natychmiast przeniesione do archiwum zamkniętego (dostępnego wyłącznie w Czytelni).

 

§ 22

 

1. Z zasobów CBP w Chełmie może korzystać każda osoba znajdująca się w dowolnym miejscu i mająca dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet.

2. Zbiory CBP udostępniane są 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

3. Każdy użytkownik ma prawo do swobodnego dostępu do opublikowanych materiałów, jeśli nie mają one zabezpieczeń wynikających z decyzji właściciela praw majątkowych.

4. Obiekty cyfrowe znajdujące się CBP służą przede wszystkim do celów naukowych, dydaktycznych oraz edukacyjnych i mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnego użytku.

5. Kopiowanie obiektów cyfrowych zamieszczonych w CBP jest dozwolone pod warunkiem, że publikacja ich treści nie będzie miała znamion działalności komercyjnej i zostanie zaopatrzona w informację o źródle pochodzenia obiektu wraz z odsyłaczem do odpowiedniej strony CBP.

 

 

VII.  Biblioteczna Platforma Zdalnej Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

 

§ 23

 

1. Platforma Zdalnej Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie zwana dalej platformą e-learningową to system informatyczny wspierający proces dydaktyczny w ramach doskonalenia realizowanego przez Bibliotekę służący do nauki w trybie online, w tym do przeprowadzania bezpłatnych szkoleń, kursów zdalnych, lekcji, przechowywania materiałów dydaktycznych, itp.

2. W Regulaminie i na platformie e-learningowej stosuje się następujące określenia:

 • Administrator – osoba odpowiedzialna za poprawne działanie platformy e-learningowej;
 • Biblioteka – Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie;
 • Gość – osoba posiadająca uprawnienia do przeglądania kursów, które nie wymagają zapisów;
 • konto Użytkownika – dane osobowe osoby korzystającej z platformy;
 • Prowadzący – Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu lub szkolenia na platformie e-learningowej;
 • Uczestnik – Użytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie;
 • Użytkownik – osoba posiadająca konto na platformie e-learningowej.

 

§ 24

 

1. Właścicielem platformy e-learningowej jest Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie.

2. Platforma e-learningowa Biblioteki służy celom samokształceniowym i wymianie informacji edukacyjnych.

3. Materiały zamieszczane na platformie e-learningowej kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, uczniów oraz innych zainteresowanych.

4. Rejestracja na platformie e-learningowej wymaga akceptacji warunków Regulaminu.

5. Zabrania się wykorzystywania platformy e-learningowej w sposób odbiegający od jej przeznaczenia, w szczególności w sposób naruszający polskie prawo lub dobre imię innych Użytkowników.

 

§ 25

 

1. Materiały dydaktyczne umieszczone na platformie e-learningowej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0. Polska, jeśli nie zostały oznaczone inaczej.

 

§ 26

 

1. Użytkownika korzystającego z platformy e-learningowej obowiązują zasady netykiety.

2. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami Regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem kursu.

3. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia swojego profilu prawdziwymi danymi osobowymi: imię, nazwisko, adres e-mail, które są niezbędne do rejestracji na platformie e-learningowej i korzystania z jej zasobów. Do profilu może zostać dołączone zdjęcie Użytkownika.

4. Biblioteka nie odpowiada za szkody, jakie Użytkownik poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej.

5. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z korzystaniem z platformy e-learningowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 27

 

1. Nieprzestrzeganie przez czytelnika niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do korzystania z usług Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor/ kier. Wydziału.

 

§ 28

 

1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji dyrektora Biblioteki.

 

 

IX. Klauzula informacyjna

 

§ 29

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1) administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 15;

2) w sprawie informacji dotyczących danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu:

 • zarejestrowania i obsługi czytelnika;
 • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt  a RODO);
 • powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich (newsletter), na podstawie zgody osoby której dane dotyczą;
 • uczestnictwa w kursach e - learningowych na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji BP w Chełmie, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 • realizacji zamówień dotyczących zestawień bibliograficznych i skanów materiałów bibliotecznych.

4) do korzystania ze zbiorów Biblioteki niezbędne jest podanie wymaganych danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres korespondencyjny, e-mail lub numer telefonu (w celu powiadamiania o zaległościach),
 • wykonywany zawód (do celów statystycznych),
 • w/w dane opiekuna (w przypadku osób nieletnich).

5) podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, wydarzeniach bibliotecznych (newsletter) oraz udziału w kursach e - learningowych jest dobrowolne;

6) dane osobowe mogą być powierzone firmie zewnętrznej MOL Sp. z o.o. w celach serwisowych lub konwersji bazy, w innym przypadku udostępnianie i powierzanie danych nie jest przewidziane;

7) dane będą przechowywane w zależności od wybranych usług:

 • w bazie systemu bibliotecznego Patron, przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, do czasu zgłoszenia rezygnacji przy uregulowanych zaległościach finansowych;
 • na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji;
 • w bazie subskrybentów (newsletter BP Chełm).

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
w dniu 31.08.2018 r., obowiązuje z dniem podjęcia.