Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

ul. H.Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm

Telefon: 82 565 96 55

Fax: 82 565 80 20

www.bpchelm.pl

e-mail: biblioteka@bpchelm.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie znajduje się przy ulicy Henryka Wieniawskiego 15.

Biblioteka jest placówką oświatową. Służy wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Wspomaga działalność szkół i placówek oświatowych. Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne, profilowane zgodnie z potrzebami czytelników. Prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną. Użytkownikami biblioteki są nauczyciele, studenci i uczniowie oraz wszystkie osoby zainteresowane edukacją.

W placówce funkcjonują 4 wydziały: Wydział Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych, Wydział Informacji i Informatyzacji, Wydział Promocji i Wspomagania Edukacji, Wydział Gromadzenia i  Opracowania Zbiorów.

Biblioteka liczy ponad 130 tysięcy zbiorów: książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych i  multimedialnych. Wszystkie zbiory opracowane są
w komputerowym systemie bibliotecznym i dostępne w katalogu online.

Biblioteka digitalizuje dokumenty z własnych zbiorów i tworzy Cyfrową Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie, która należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych.

W ofercie Biblioteki znajduje się: dostęp do cyfrowej wypożyczalni książek i czasopism naukowych ACADEMICA, dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra, usługa bezpłatnego skanowania materiałów bibliotecznych, możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów.

        W zakresie wspomagania Biblioteka realizuje: konferencje, szkolenia
i warsztaty dla nauczycieli, stacjonarne i e-learningowe; programy edukacyjne i profilaktyczne oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów wszystkich etapów kształcenia. Koordynuje działania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.   W Bibliotece wydawany jest biuletyn „Biblioteka Aktywna”, który popularyzuje dobre praktyki edukacyjne.

        Biblioteka organizuje imprezy i zajęcia podczas ferii i wakacji szkolnych. Przygotowuje wystawy artystyczne, promujące zbiory biblioteczne oraz prezentujące osiągnięcia szkół i placówek. Organizuje konkursy językowe, plastyczne, literackie, informatyczne i czytelnicze. Włącza się w ogólnopolskie akcje i projekty czytelnicze, kulturalne i charytatywne. Organizuje spotkania autorskie, wieczory poetyckie i wernisaże. Aktywizuje środowisko lokalne.

        W Bibliotece odbywa się doroczna akcja zawodoznawcza wspierająca uczniów w wyborze dalszej drogi kształcenia „Giełda Szkół - EDUwybory”.

Z usług biblioteki korzysta rocznie ok. 1500 zarejestrowanych czytelników oraz ok. 18 tysięcy osób uczestniczących w innych formach pracy biblioteki.

 

 

 

Podstawa prawna działalności biblioteki:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 60
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369)
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 1998 Nr 155 poz. 1014)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. nr 205, poz. 1283).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 191).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 825)
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – Dz. U. Nr 91 poz. 576 z dn. 18 lipca 1998 r.